Disclaimer

AssetCare B.V. (KvK-nummer: 32117126), AssetCare Fund Services B.V. (KvK-nummer: 81262191), AssetCare Bewaarder Services B.V. (KvK-nummer: 34234875) en AssetCare Consultancy B.V. (KvK-nummer: 62126547) vormen een groep van bedrijven en zijn allen in handen van AssetCare Holding B.V. (KvK-nummer: 62124374).

Deze disclaimer wordt namens al deze rechtspersonen uitgegeven.

Op het gebruik van de website van AssetCare zijn de voorwaarden van deze disclaimer van toepassing. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website van AssetCare stemt de gebruiker, oftewel de websitebezoeker, in met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik

Deze disclaimer is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vermeld, van toepassing op alle door AssetCare opgestelde, verstrekte en gepubliceerde materialen, waaronder maar niet beperkt tot documenten, presentaties, juridische updates, rapporten, teksten, foto’s, illustraties, grafieken, logo’s, handels- en dienstmerken.

De materialen op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en vormen geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies of enig ander professioneel advies. Het materiaal vormt verder geen aanbod, uitnodiging of aansporing tot het sluiten van een overeenkomst.

Hoewel AssetCare grote zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie op de website, garandeert AssetCare niet dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Daarnaast streeft AssetCare ernaar deze website vrij te houden van schadelijke elementen, zoals virussen, maar kan er niet voor instaan dat deze website daarvan geheel vrij is.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website wordt door AssetCare uitdrukkelijk uitgesloten. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Bovendien kan AssetCare geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe via deze website toegang wordt geboden. AssetCare aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

E-mailcommunicatie

De informatie in de door AssetCare verstuurde e-mails en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niet toegestaan. De informatie kan vertrouwelijk van aard zijn en onder een geheimhoudingsplicht vallen. In het geval u de correspondentie onbedoeld heeft ontvangen, verzoekt AssetCare u contact op te nemen met de afzender en de correspondentie te vernietigen. AssetCare staat niet in voor de veiligheid en de betrouwbaarheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van de correspondentie.

Intellectuele eigendomsrechten

AssetCare behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, databankrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AssetCare of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AssetCare is het niet toegestaan links naar sites van AssetCare weer te geven.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen van derden, betekent dit niet dat AssetCare de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Bovendien is de waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites niet door AssetCare geverifieerd. Het gebruik van dergelijke verwijzingen is volledig voor eigen risico. AssetCare aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Privacybescherming

Met betrekking tot de bescherming en verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij u graag naar de privacyverklaring.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Vragen en klachten

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over deze disclaimer, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres info@assetcare.nl of het telefoonnummer +31 (0) 20 244 00 92. Onze adresgegevens zijn daarnaast als volgt:

AssetCare
Eurocenter I
Barbara Strozzilaan 310
7de verdieping
1083 HN Amsterdam

Veranderingen

AssetCare behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is daarom raadzaam om deze website en deze disclaimer regelmatig te raadplegen.

Deze disclaimer is voor het laatst geactualiseerd op 25 juli 2023.