Privacyverklaring

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina informeren wij u over welke persoonsgegevens wij verzamelen via onze website en in onze processen, waarom wij deze gegevens verzamelen, hoe wij uw gebruikservaring verbeteren, wat uw privacyrechten zijn en hoe de wet u beschermt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van AssetCare. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en de Uitvoeringswet AVG.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via privacy@assetcare.nl of het telefoonnummer +31 (0) 20 244 00 92.

Verwerker

AssetCare B.V., AssetCare Fund Services B.V., AssetCare Bewaarder Services B.V. en AssetCare Consultancy B.V. vormen een groep van bedrijven en zijn allen in handen van AssetCare Holding B.V. Deze privacyverklaring wordt namens al deze rechtspersonen uitgegeven. Wanneer wij in deze verklaring “AssetCare”, “wij”, “ons” of “onze” vermelden, verwijzen wij naar de relevante rechtspersoon binnen AssetCare die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

Wij kunnen persoonsgegevens die door ons zijn verzameld, bekendmaken of overdragen tussen de verschillende rechtspersonen van AssetCare, voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden van onze dienstverlening of voor nalevings- of juridische doeleinden.

Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in de privacyverklaring, tenzij wij van tevoren uw (uitdrukkelijke) toestemming hiervoor hebben verkregen.

Het voornaamste doel van deze website is om de interesse van potentiële klanten te wekken. Potentiële klanten hebben daarbij de mogelijkheid om vanaf deze website op eigen initiatief een overleg in te plannen met AssetCare, waarbij de naam, het emailadres en het telefoonnummer worden verzameld. Buiten deze mogelijkheid, worden via deze website geen persoonsgegevens om welke reden dan ook verzameld. Indien uw gegevens echter door ons worden verzameld in een ander bedrijfsproces, dan zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om contact met u op te nemen over onze diensten en om zaken met u te doen.

AssetCare kan uw gegevens verwerken voor de uitvoering van een overeenkomst, om stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, omdat u uw (uitdrukkelijke) toestemming voor de verwerking heeft gegeven, op grond van een rechtsgrond of omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben.

Welke gegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken onder andere de volgende soorten persoonsgegevens:

  • Naam;
  • Adresgegevens;
  • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
  • Geboortedatum en -plaats;
  • Nationaliteit;
  • Kopieën van identiteitsdocumenten (paspoort, nationale ID-kaart en rijbewijs);
  • Herkomst van vermogen.

Houd er rekening mee dat deze lijst niet uitputtend is en dat ook andere persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor zover dit nuttig of noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten.

Doorgaans worden de persoonsgegevens rechtstreeks door u verstrekt. AssetCare kan echter tevens uw persoonsgegevens verkrijgen uit andere bronnen dan rechtstreeks van u. Hierbij kunt u denken aan informatie die wij verkrijgen via compliance tooling, de lokale Kamer van Koophandel of in verband met het uitvoeren van andere (juridische) controles ter voorkoming van corruptie, identiteitsdiefstal, financiële fraude, witwassen en/of terrorismebestrijding.

Wat is de reden dat uw gegevens worden verwerkt?

Als wij uw persoonsgegevens hebben verzameld, dan is dit gedaan om uw persoonsgegevens te verwerken voor een van de volgende redenen:

Omdat u een bezoeker van onze website bent

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij mogelijk identiteits- en contactgegevens, technische gegevens en gebruiksinformatie om uw verzoeken te beantwoorden, de technische werking van de website te ondersteunen, de prestaties van onze inhoud te monitoren en links naar externe sites te verstrekken.

Omdat u klant van AssetCare bent of wilt worden

Om zaken te doen met u als onze klant verwerken wij zowel persoonsgegevens als bedrijfsinformatie zoals rechtspersonen, functietitels en achtergrondinformatie.

Omdat u klant van een klant van AssetCare bent of wilt worden

Onze klanten zijn beheerders van beleggingsfondsen, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Wanneer u een deelnemer bent of wordt in een van deze klanten, verwerken wij onder de verantwoordelijkheid van onze klanten uw persoonsgegevens (mits dit is vastgelegd in de overeenkomst met de klant). De beheerder, het pensioenfonds of de verzekeringsmaatschappij is daarbij de ‘verwerkingsverantwoordelijke’, wij zijn de ‘verwerker’.

Omdat u werknemer van AssetCare bent of wilt worden

Om te communiceren met u als onze (potentiële) werknemer en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen als werkgever, verwerken wij bepaalde persoonsgegevens die nodig zijn voor een werkgever/werknemer-relatie.

Omdat u een leverancier bent van AssetCare of gaat worden

Om zaken te doen met u als onze leverancier verwerken wij zowel persoonsgegevens als bedrijfsinformatie.

Omdat AssetCare een wettelijke verplichting heeft om uw gegevens te verzamelen en te delen

Alleen als wij een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te delen, zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met (bijvoorbeeld) de Belastingdienst, de lokale overheid, opsporingsinstanties, zoals de Politie, het Openbaar Ministerie of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen persoonsgegevens met derden wanneer u hiermee heeft ingestemd of ons hiertoe opdracht heeft gegeven. Derde partijen kunnen bijvoorbeeld IT-serviceproviders, beveiligingsoperators of HR-serviceproviders zijn.

In het geval wij samenwerken met externe partijen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, sluiten wij verwerkersovereenkomsten waarin beperkingen op het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd.

Verder verstrekken wij persoonsgegevens aan derden als zij op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van een rechtbank of regelgevende instantie over deze gegevens moeten beschikken, of als dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals oplichting of fraude).

Links naar derden

Deze website kan links bevatten naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Wanneer u op deze links klikt of deze verbindingen inschakelt, kunnen derden gegevens over u verzamelen of delen. Als dit verzamelen van persoonsgegevens via een derde gebeurt ten behoeve van (potentiële) dienstverlening door AssetCare, dan is AssetCare de verwerkingsverantwoordelijke en hebben wij afspraken met de verwerker gemaakt voor de adequate verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

U dient zich ervan bewust te zijn dat in de andere gevallen AssetCare niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites en bronnen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan om de privacyverklaring van elke website die u bezoekt door te nemen.

Bescherming van uw gegevens

Wij nemen alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat gegevens veilig worden opgeslagen en verzonden. Uw gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van AssetCare of van een derde partij. Deze servers bevinden zich gewoonlijk binnen Europa, waar alle landen wettelijk verplicht zijn om een adequaat en passend beschermingsniveau te bieden. Wanneer wij samenwerken met partijen buiten Europa, zorgen wij ervoor dat het niveau van privacybescherming vergelijkbaar is met wat de AVG vereist. Als dit niet het geval is, zullen wij uw persoonsgegevens alleen overdragen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming of zullen wij aanvullende maatregelen nemen om het vereiste beschermingsniveau te waarborgen

Daarnaast hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot die medewerkers, leveranciers, overheidsinstanties en andere derde partijen die hiervoor een zakelijke noodzaak hebben. Zij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken op onze instructies en zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. In geval van een vermoedelijke inbreuk op persoonsgegevens hebben wij procedures ingevoerd om dit adequaat te behandelen en zullen wij u en, indien vereist, de relevante toezichthouder op de hoogte stellen van de inbreuk.

Dataretentie

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de eerder genoemde doeleinden te bereiken of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 5 lid 1(e) AVG). De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Zodra het niet langer nodig is om de persoonsgegevens te bewaren, zullen wij deze verwijderen.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan. In dat licht bieden wij u de mogelijkheid tot het inzien, wijzigen, beperken of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Daarnaast heeft u ook het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld, te ontvangen (‘dataportabiliteit’) en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u gebruik wil maken van een van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@assetcare.nl of het telefoonnummer +31 (0) 20 244 00 92. Houd er rekening mee dat AssetCare in sommige gevallen om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit correct te verifiëren.

‍Google Analytics

Voor de analyse van het verkeer op onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Dit stelt ons in staat om te zien via welke kanalen onze bezoekers op onze website terecht komen.

Cookieverklaring

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

‍Deze website maakt gebruik van verschillende soorten ‘cookies’ (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze beveiligde servers of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik.

Soorten cookies

Deze website maakt gebruikt van de volgende verschillende soorten cookies:

  • Noodzakelijke cookies: Deze cookies helpen de website bruikbaarder te maken door basisfuncties mogelijk te maken, zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
  • Voorkeurscookies: Deze cookies zorgen ervoor dat de website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals uw taalvoorkeur of de regio waarin u zich bevindt.
  • Statistische cookies. Deze cookies helpt ons te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze webpagina’s worden weergegeven. Wij hebben geen controle over deze cookies.

‍‍Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle of een selectie van cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het uitschakelen van cookies kan echter invloed hebben op sommige functies en services, zowel op onze website als op andere websites.

‍Vragen en klachten

Wij controleren regelmatig of wij aan deze privacyverklaring voldoen. Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de inhoud van deze privacyverklaring of de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@assetcare.nl of het telefoonnummer +31 (0) 20 244 00 92. Onze adresgegevens zijn daarnaast als volgt:

AssetCare
Eurocenter I
Barbara Strozzilaan 310
7de verdieping
1083 HN Amsterdam

Bij aanvullende vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens, kunt u deze ook voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

‍Disclaimer

Met betrekking tot de voorwaardelijkheidsverklaring verwijzen wij u graag naar de disclaimer.

Veranderingen

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze website of in onze dienstverlening en processen, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst geactualiseerd op 24 juli 2023.