Blogs

Welke rapportages zijn er verplicht voor u als AIFMD ´light´ beheerder?

Reading time 10 min
Welke rapportages zijn er verplicht voor u als AIFMD ´light´ beheerder?

De afgelopen weken hebben fondsbeheerders onder het AIFMD-registratieregime van zowel de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als De Nederlandsche Bank (DNB) informatie ontvangen over hun rapportageverplichtingen en hoe deze rapportages kunnen worden ingediend.

‍In dit artikel worden de vereiste rapportages voor deze ‘light’ beheerders verder toegelicht.

Introductie

Tijdens het opzetten van een alternatieve beleggingsinstelling (fonds) onder het AIFMD-registratieregime is het vereist om de AFM inzicht te geven over de beheerder en het betreffende fonds. Zo dient te worden beschreven wat de verwachting is met betrekking tot het totale beheerde vermogen en hoe dit in de komende jaren wordt opgebouwd. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld gevraagd naar de handelsstrategieën, de geografische allocatie en het gebruik van hefboomfinanciering.

‍De bovengenoemde informatie is onder meer belangrijk aangezien een geregistreerde beheerder te allen tijde dient te blijven voldoen aan een voorwaarde op participanten- (optie A of optie B) en beheerdersniveau (optie C of optie D).

Participantenniveau

Optie A

 • ‍‍Een participant dient minimaal € 100.000 in het fonds te investeren;
 • Commerciële activiteiten (zoals een website) zijn toegestaan, mits onder de vermelding dat het fonds buiten het toezicht van de AFM valt.

Optie B

 • Het fonds wordt aangeboden aan maximaal 149 geïnteresseerden;
 • Commerciële activiteiten (zoals een website) zijn niet toegestaan.

Beheerdersniveau

Optie C‍

 • Maximaal € 100 miljoen aan beheerd vermogen;
 • Beleggen met een hefboom is toegestaan;
 • Participaties mogen onbeperkt worden uitgegeven of worden teruggekocht door het fonds (open-end).


Optie D

 • Maximaal € 500 miljoen aan beheerd vermogen;
 • Beleggen met een hefboom is niet toegestaan;
 • Participaties mogen niet worden uitgegeven of worden teruggekocht door het fonds gedurende de eerste vijf (5) jaar na de eerste uitgifte (closed-end).

Om doorlopend te kunnen monitoren of een beheerder aan de voorwaarden blijft voldoen, is het vereist dat er bepaalde informatie periodiek wordt gerapporteerd naar de AFM. Verder is het de bedoeling dat de DNB informatie ontvangt met betrekking tot onder meer de financiële instrumenten waarin wordt gehandeld en de voornaamste risicoposities.

Rapportages

‍Al met al heeft een geregistreerde beheerder de verplichting om tenminste drie rapportages aan te leveren:

ESMA Beheerdersrapportage AIFMD

Rapportage met als doel om informatie te verzamelen over de beheerder (onder andere gegevens over de beheerder, de instrumenten die zijn gebruikt en het vermogen dat wordt beheerd). Deze rapportage wordt ingediend in het AFM portaal.

ESMA Fondsenrapportage AIFMD

Rapportage met als doel om informatie te verzamelen over de fondsen van de beheerder (onder andere gegevens over het fonds, de strategieën die zijn toegepast, het type klanten en het vermogen dat wordt beheerd). Ook deze rapportage wordt ingediend in het AFM portaal.

Macro-Economische Statistiek Rapportage (MESRAP)

Rapportage met als doel om informatie te verzamelen over passiva- en activaposten van de fondsen. Deze rapportage wordt ingediend in het Digitaal Loket Rapportages bij de DNB.

Naast deze rapportages, wordt er jaarlijks een vragenlijst aan de beheerders gestuurd over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw). Hierover vindt u meer informatie in dit artikel.

AIFMD Rapportages

De AIFMD Rapportages zijn uitgesplitst in de AIFMD Beheerdersrapportage en de AIFMD Fondsenrapportage. De Beheerdersrapportage richt zich op de beheerder en het cumulatief van de fondsen die worden beheerd. De Fondsenrapportage spitst zich toe op ieder (sub)fonds.

‍In de rapportages wordt met name de volgende informatie uitgevraagd:

 • ‍algemene gegevens van de beheerder en ieder fonds;
 • het vermogen dat wordt beheerd op basis van de ESMA-reporting guidelines;
 • de instrumenten waarin is geïnvesteerd, met onder andere een top 10 met de meeste exposure en een geografische en sectorallocatie;
 • een uitsplitsing van de asset classes waarin is geïnvesteerd;
 • een uitsplitsing van de exchanges waarop is geïnvesteerd;
 • de strategieën die zijn gehanteerd;
 • de mate van hefboomfinanciering en een beschrijving hoe deze hefboom is gecreëerd.

Tot dusver werden deze rapportages ingediend bij de DNB in het Digital Reporting Portal (DLR). Vanaf 2022 moeten de AIFMD-rapportages echter in het AFM Portaal via de sectie “Rapportages en vragenlijsten” worden ingediend via een XML-bestand. Als beheerder dient u er daarom voor te zorgen dat u een account heeft in het AFM portaal (zie pagina 4 in deze handleiding). De AFM zorgt er vervolgens voor dat de benodigde rapportageverplichtingen tijdig openstaan in het portaal. Op deze wijze kan voor de beheerder en voor ieder (sub)fonds de rapportage worden geüpload. Doorgaans ligt de deadline om de AIFMD rapportages aan te leveren voor geregistreerde beheerders en hun fondsen op 31 januari. Voor fund-of-funds wordt echter een uitzondering gemaakt, zij mogen de rapportage uiterlijk vijftien dagen later aanleveren.

MESRAP

Over het eerste kwartaal van 2022 komt er een nieuwe rapportageplicht bij, namelijk de Macro-Economische Statistieken Rapportage, afgekort MESRAP. Deze rapportage vervangt de huidige Directe Rapportage (DRA) rapportage, maar is inhoudelijk wel uitgebreid.

‍Er wordt in de MESRAP gebruik gemaakt van verschillende rapportageprofielen. AIFMD light fondsen zijn ingedeeld in het profiel Investment Funds Shares and Balance sheet total (IFSB). Dit is een beknopt rapportageprofiel dat voor een deel is overgenomen uit de DRA rapportage. Het onderdeel waar de beginstand, toe en uittredingen en koerswinst (of verlies) worden uitgevraagd kennen we uit de DRA rapportage. Nieuw is de uitsplitsing van mutaties per woonland van de participanten. Ook is de kolom herwaardering gesplitst in prijsmutaties en wisselkoersmutaties. Tevens wordt het uitgekeerde dividend uitgevraagd. Het balanstotaal wordt onder MESRAP nu ieder kwartaal uitgevraagd en niet meer jaarlijks zoals bij de DRA het geval is.

‍Waar de DRA nog via E-Line gerapporteerd werd zal de MESRAP worden ingediend via DLR. Dit kan via een invulformulier of via een XBRL bestand.

Rapportages voor vergunninghoudende AIFMs

Overigens geldt voor beheerders die over een AIFMD vergunning beschikken dat zij additionele rapportageverplichtingen hebben. Zo dienen de AIFMD rapportages op kwartaalbasis te worden aangeleverd (inclusief diverse extra onderdelen) en is de verwachting dat de (half)jaarverslagen van zowel de beheerder als de fondsen naar de AFM worden opgestuurd. Voorts zijn zij verplicht om de prudentiële rapportage van de beheerder periodiek toe te sturen en de MMF-rapportage in het geval er wordt belegd in money market funds.

‍Ten slotte wordt er van elk fonds die groter is dan € 100 miljoen – ongeacht of het een geregistreerde of vergunninghoudende AIF is – verwacht dat de Maand Effecten Rapportage (MER) wordt ingediend.

Rol van AssetCare

AssetCare verzorgt de benodigde rapportages voor haar klanten. Dat betekent voor de geregistreerde beheerders dat zij geen omkijken hebben naar de AIFMD rapportages, de MESRAP en mogelijk de MER. Hiervoor is het wel van belang dat de benodigde machtigingen worden geactiveerd. In het AFM Portaal kan dat worden gedaan door AssetCare als medewerker toe te voegen (zie pagina 10 in deze handleiding). Voor het DLR dient de zogenaamde Ketenmachtiging voor eHerkenning te worden geactiveerd. Dat kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd via Reconi.

‍Heeft u vragen over de rapportages of over hoe de machtigingen kunnen worden geactiveerd, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Graph Background Image